KHUNG NĂNG LỰC TÍNH TOÁN

Chương trình Toán ở H.A.S được xây dựng nhằm hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tính toán, bao gồm các thành tố năng lực:

  • Giải quyết các vấn đề Toán học:

- Thu thập và sắp xếp thông tin;

- Mô hình hóa vấn đề;

- Chọn và áp dụng các chiến lược;

- Kiểm tra các giải pháp có thể áp dụng.

  • Lập luận và tư duy toán học:

- Đưa ra và bảo vệ giải pháp của tôi;

- Nhận xét các lý luận toán học;

- Suy nghĩ cân nhắc về quá trình và giải pháp của tôi.

Các bài học, giờ học được thiết kế để phát triển năng lực tính toán cho học sinh, hướng đến mục tiêu học sinh có thể áp dụng các chiến lược giải toán để tạo ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề phức tạp; xây dựng, bảo vệ và phản biện các lập luận toán học, đồng thời chiêm nghiệm cá nhân về các quy trình và giải pháp giải quyết vấn đề.

Khung năng lực Tính toán.